Automatski filet svih linija u crtežu

Filet svih linija koje se seku. 

poziva se na komandu mfillet

U kodu je podešen filet sa vrednosti 0. Ako želite promeniti tražite ispis (command "fillet" "R" "0" elem elem2) i tu nulu zamenite brojem koji vam odgovara.

Svedeći tekst prebacite u notepad i sačuvajte pod ekstenzijom .lsp

 

 

(defun c:mfillet ( / CONT ELEM ELEM2 LISTA PTO1E1 PTO1E2 PTO2E1 PTO2E2 PTOCRUCE TIPOENT)

(setvar "qaflags" 1)

(setq lista (ssget))

(setq elem (ssname lista 0))

(setq cont 0)

(princ "\nChecking for LINES... ")

(while (< cont (sslength lista))

(setq tipoent (cdr (assoc 0 (entget elem))))

(princ "-")

(princ cont)

(if (/= tipoent "LINE")

(setq lista (ssdel elem lista))

)

(if (/= tipoent "LINE")

(setq cont (1- cont))

)

(setq cont (1+ cont))

(setq elem (ssname lista cont))

)

;Checking the instersecctions

(while (> (sslength lista) 1)

(setq elem (ssname lista 0))

(setq pto1e1 (cdr (assoc 10 (entget elem))))

(setq pto2e1 (cdr (assoc 11 (entget elem))))

(setq cont 1)

(setq elem2 (ssname lista 1))

(while (< cont (sslength lista))

(setq pto1e2 (cdr (assoc 10 (entget elem2))))

(setq pto2e2 (cdr (assoc 11 (entget elem2))))

(setq ptocruce (inters pto1e1 pto2e1 pto1e2 pto2e2))

(if (/= ptocruce nil)

(command "fillet" "R" "0" elem elem2)

)

(setq cont (1+ cont))

(princ cont)

(princ ".")

(setq elem2 (ssname lista cont))

)

(setq lista (ssdel elem lista))

)

(setvar "qaflags" 0)

(princ)

)

Add comment


Security code
Refresh

Free Joomla! template by Age Themes